ЗВЕЗДНАТА БАЗА НА ХАН ОМУРТАГ

Милан А. Миланов
Сигурно си задавате въпроса, защо не споменавам нищо за подземието и робота? Ще ви отговоря – не защото не искам, а нямам достъп. Времето, през което можех да посещавам лабиринта и общувам със Север, изтече. Трябва да настъпи нова звездна конфигурация, при която ще имам отново възможност да вляза вътре.

Седнахме на нашата пейка, опряла рамо на вековния дъб, и разказах на Учителя за звездната карта на траките. Изслуша ме, както винаги внимателно, и каза:

– Време бе да достигнеш до това заключение. Първоначалното разкритие, което направи за “Демир баба теке” явно не задоволи подсъзнанието ти. То е продължило да работи, да търси отговора за истинността на строежа, защото е знаело, че има друга истината. Истина, която е закодирана дълбоко в него и е чакала мига на проявление. Проявлението се е получило, когато душата ти, те е насочила да прочетеш хипотезата на Й. Стефанов.

– И каква е тази истина, Учителю? Говори се, че тук е била столицата на гетите.

– Тук никога не се е намирала столицата на гетите.

– Има останки от дебели четириметрови стени с височина осем метра. Учените смятат, че са от крепостни стени.

– И ти, ако бе археолог, щеше да направиш това заключение – отвърна Учителят. – Оградните стени са служели да предпазват комплекса от сгради, обслужващи космодрум с летателни апарати…

– Тогава истината е съвсем друга. Всеславната могила…

– Всеславната могила е комплексът Сборяново, Ученико.

Съграден е от хан Омуртаг през 825 година и е точно копие на съзвездието Орион,

като основната сграда е проекция на Сириус.

Чух много добре какво каза Учителят. В миг думите му зазвучаха нереални, умът ми не искаше да ги възприеме, а дълбоко в себе си знаех, че казаното от него е винаги истина.

– По невероятен начин – продължи той, – с помощта на висши учители, хан Омуртаг е пресъздал взаимовръзките в Космоса. Той е бил посветен. Дошъл на земята да изпълни възложената му мисия…

Едва сега започнах да проумявам истината. Истината за строежа на космически център през 825 година…

– Подземията под ”всеславна могила” са огромни библиотеки, съхраняващи карти на различни космически обекти, звездни системи, слънчеви системи… Някои от тези слънчеви системи са идентични с житните кръгове, които се откриват на различни места по земята. Тези звездни карти са правени от различни извънземни цивилизации и се съхраняват в тези библиотеки, за да бъдат открити след време от нас, земните жители и с помощта на придружаващите ги писмени бележки да бъдат разгадани и разбрани.

Тук има много дискове, на които са записани “беседи” на различни теми от Вселенската висша философия.

Слушах внимателно думите на Учителя и запаметявах всяка подробност. Знаех, че това ще бъде още един дар за нашите учени.

– Пирамидалният комплекс в Сборяново е изграден от Омуртаг с помощта на духовни учители и водачи от втората раса на цивилизацията на Сириус – уточни той.- Използвани са знанията на Висшия разум, за да се пресъздадат взаимовръзките и хармонията във Вселената, които са следствие на Висшата вселенска мъдрост.

– Учителю, какво всъщност представляват тракийските надгробни могили тук в комплекса Сборяново?

– Специално изработени могили. В тях няма погребения. Създадени са като хранилища за кристали с форма на пирамиди, сфери и кълба с различни по дължина и дебелина лъчи. Тези кристали са разположени на групи в различни конфигурации. Всяка група е на отделна площадка и е свързана с лазерен генератор, чрез който се осъществяват обменът и реакцията между различните вълнови параметри на кристалите и след балансиране, и ускоряване на импулсите, с помощта на модулатор, разположен в основата на генератора, лъчите се насочват към съответната планета от галактиката.

Твърде сложни пояснения.

До тук добре запомних казаното, дано Господи, запаметя и по-сложните разяснения..

– Могилите и кристалните групи – продължи Учителят, – са свързани с центъра под земята чрез вълново-светлинни връзки, изграждани с помощта на микродеадрични зонални клетки, на принципа на ултравиолетовите лъчения в спектъра…

Замлъкна, погледна ме, проумяващ затруднението ми със запаметяването на техническите данни и продължи:

– Съобщавам ти данни, които ми се диктуват.

На мен също не са ми много понятни… Но ти ще запаметиш казаното, за да го напишеш. – И продължи да обяснява: – Дейността на тези централи от кристали продължава и сега. Сведенията, които изпращат и получават, са свързани с придвижванията на космическите обекти със статут на самостоятелни, необвързани в група или система тела. Чрез тази информация се предвиждат и се предотвратяват евентуални сблъсъци или нарушения в енергийно-полевите структури на Космоса.

– Само ще попитам, защо тъкмо по времето на хан Омуртаг са строени могилите?

– Защото тогава във Вселената е настъпил нов цикъл на взаимовръзки и галактиката, като част от Вселената, е била участник в тези промени, които са налагали изграждането на такива центрове за проследяване на движението на необвързаните космически тела. Такива центрове в галактиката има още два, разположени в противоположни и отдалечени от вас посоки.

– А звездната карта Учителю? Какво представлява комплексът Сборяново?

– Тя е направена като макет на новото разположение на космическите тела след настъпването на новия цикъл на взаимовръзки във Вселената, а следователно и в галактиката.

Същата карта има проектирана огледално в противоположния край на галактиката,

като в нея има очертания и на паралелните светове и взаимовръзки.

– Ще попитам и за “Загадъчния камък”, открит в преддверието на централната гробна камера на Царската гробница в Свещари.

– Правилно българският астроном проф. д-р Владимир Дерменджиев прогнозира, че ”Загадъчния камък” крие древна астрономическа информация.

– И каква е тя?

– В камъка са закодирани местоположенията, траекториите и взаимовръзките на космическите тела, преди настъпването на новия цикъл във Вселената.

Благодарих, сега българските учени смело могат да потвърдят хипотезата на историка Йордан Стефанов с направените добавки.

Ще подкрепя твърденията на Учителя, че комплексът Сборяново представлява “звездна карта” с още едно доказателство. Археологът Венцислав Гергов при разкопки в местността “Стражица” край село Лепица намира част от глинена плочка с размери 15 на 13 сантиметра. Находката изобразява къс от звездното небе и е уникална за България.

“Тракийските светилища, разположени в Долината на тракийските царе, са били древни обсерватории”, – твърди астрономът д-р Алексей Стоев.

Картотекираните могили в Казанлъшката долина показват, че всяко едно светилище има различна архитектура. Първоначално светилището е създадено и ползвано за храм, а след смъртта на владетеля се превръща в негова гробница.

Установено е, че светилищата са изградени с удивителна точност и ориентация към Слънцето – Тангра, върховния бог на траките. В подмогилните им съоръжения са открити знаци, показващи настъпването на лятното и зимното слънцестоене, а също есенното и пролетното равноденствие.

Тези открития доказват, че културата на траките, както и на другите древни цивилизации е била ориентирана спрямо звездното небе. Според древногръцки хронисти тракийските владетели са познавали 500 звезди и са знаели имената им, чиито общ брой на небето е 6500. Античните хронисти свидетелстват, че траките са преподавали астрономия и на гръцките царе.