ПОКАЙТЕ СЕ!

Закон за вероизповеданията, чл. 10: „Традиционно вероизповедание в Република България е източното православие. То има историческа роля за българската държава и актуално значение за държавния й живот. Негов изразител и представител е самоуправляващата се Българска православна църква, която под името Патриаршия е правоприемник на Българската Екзархия и е член на Едната, Свята, Съборна и Апостолска църква. Тя се ръководи от Св. Синод и се представлява от Българския Патриарх, който е и Софийски митрополит”.

§ 3 от Преходните и заключителни разпоредби: „Лицата, които към влизането в сила на този закон са се отделили от регистрираната религиозна институция в нарушение на утвърдения по установения ред неин устав, не могат да използват идентично наименованието и да ползват или да се разпореждат с нейното имущество.”

И тази година ще посрещнем Великден с разкол в Българската православна църква. В началото на тази седмица журналистът от бТВ Антон Хекимян бе поканил някакво отче, което се опита да ни обясни, че всъщност разколниците от нелегалния втори синод се борели не за църковни имоти, а, разбирате ли, за душите на миряните.

Да говориш само за имоти в навечерието на Светлия християнски празник и да забравяш поразиите, разбойничеството и бандитизма, които си сторил през годините на Българската православна църква, е не само религиозен, но и човешки грях.

Затова ли се остави да бъдеш разпнат, Иисусе?

В ламтежа си за материалното, разколниците са готови с “правната” помощ европейския съд да разбият българското православие и да реализират отколешната мечта на демонични сили да смажат православието. Вместо да се покаят не само заради греховете, които са сторили, а и в името на единната Българска православна църква, заслепени от жажда за имоти, те продължават да се държат нагло и да работят и срещу България.

Ние, миряните, доказали многократно, че сме по-вярващи от разколниците, се питаме не можем ли да произнесем “анатема вам”!? А може би е по-добре да кажем “Прости им Господи, те не знаят какво правят”! Защото любовта е тази, по-която ще познаят, че сме Негови последователи, а не враждите и разделенията, породени от низки човешки амбиции.

И да призовем българската държава да не приема гнуснявите решения на политически пристрастния Страсбургски съд.

В името на България и на нейните небесни закрилници, съхранили ни толкова векове, ПОКАЙТЕ СЕ.

Редакционен екип