СЪБРАЛ ЛИ Е НОЙ ВСИЧКИ ЖИВОТНИ?

Според разказа за Потопа в библейската книга Битие, Ной е трябвало да спаси с построения от него ковчег всички екземпляри сухоземни животни.

Останалите е трябвало да загинат при замисления от Господ Потоп. Недоумение буди обстоятелството, че Господ не се занимава с унищожаването и на водните животни, но да не се бъркаме в “божите дела” неправомерно.

Точният брой на подлежащите на спасяване животни при Потопа е трудно да се изчисли, но за ориентация нека се запознаем с някои числа. Птиците възлизат на около 8600 вида. Има становища и за повече, но нека не затрудняваме умишлено Ной. Ной е трябвало съгласно заръката да вземе по 7 броя от всеки вид, т.е. общо около 60 200 броя. Прилепите са над 1000 вида, но Библията ги счита за птици, така че Ной е трябвало да събира в тъмнините и от тях по 7 броя от вид, т.е. общо над 7000 броя. Скакалците са около 16 000 вида, но от тях, както и от всички насекоми, като “нечисти” животни е трябвало да вземе по 2 екземпляра от всеки вид – мъжки и женски, или общо 32 000. Мухите са около 80 000 вида, пеперудите – около 90 000 вида, бръмбарите – над 300 000 вида, като малка част от тях са водни. Гризачите са около 2800 вида и т.н.

За целите на настоящото проучване бихме могли да приемем, без да бъдем далеч от истината, че Ной е трябвало да събере не по-малко от 1 100 000 екземпляра животни, чиито точен брой, размери, местонахождение и обитаема среда той е знаел не много по-добре от днешния невежа в областта на зоологията. Явно поставената от Господ задача не е била от леките. Тя е трудна обаче не само поради огромния брой на животните, но и от редица други обстоятелства. Една част от тези животни, както и днес, са били опасни зверове. Как да си представим хващането на живи и здрави зверове, като например вълци, хиени, леопарди, лъвове, носорози, питони и др., както и воденето или превозването от някъде си до спасителния ковчег и настаняването им в него? Животни като пепелянката са силно отровни, а Ной не е притежавал някакъв музикален инструмент, с който да ги омайва по примера на Орфей, нито пък е имал противозмийски животоспасяващи серуми. Как тогава да си представим улавянето и превозването на такива животни до приготвения за тях ковчег? Невъзможно е.

Нямаме основания да не считаме, че и по онова време е имало райони с ендемични за тях видове, разположени например в Източна Азия, в Северна Европа, в Южна Африка, двете Америки и Австралия. Как ще е достигнал Ной до тях, за да вземе и спаси от там съответните видове? Той не е знаел изобщо за съществуването изобщо на тези райони, така че не е спасявал животни от тях.

Освен това съществуват птици, които през едната част от годината обитават един район, а през останалата част – друг район. За да вземе екземпляри от тях, Ной би трябвало да е познавал добре привичките на тези книги. Но как да ги е познавал като той не е бил зоолог, нито орнитолог? Без съмнение Ной не спасявал такива птици.

Задачата на Ной се е усложнявала и от необходимостта да събира видове и от двата пола. При наличие на силно изразен полов диморфизъм, той е трябвало да знае как изглежда мъжкият и как женският екземпляр, та да не ги помисли за различни видове и напразно да търси съответния еш. Съответни затруднения е имало и при видовете със слабо изразен полов диморфизъм. Най-сигурно би било да се вземат двойки в момента, когато натурално се е проявявала сексуалната им принадлежност, но имал ли е време Ной да изчаква сексуалните спектакли, които при това често имат сезонен характер?

Следователно Ной е трябвало да бъде изключителен зоолог, какъвто той въобше не е бил. Явно Ной не е могъл да спаси всички животни.

Относно събирането на хермафродитни животни, които нямат мъжки и женски индивиди, като червеи, някои охлюви и др., битиеписецът не говори. Във връзка с равнището на зооложките знания по онова време може да се приеме, че Ной не е знаел за съществуването на това явление. На каква основа е вземал по два броя от всеки вид при липса на полов акт, остава да се гадае. Дали не са го подпомагали извънземни, за които така словоохотливо приказват някои автори?

Вниманието привличат и животните, които живеят в други животни, в това число и в човека, като тении, метил, острици, аскариди, трихина, ихневмони и др. обект на хуманната медицина са около 150 вида паразитни червеи, а на ветеринарната медицина – над 1000. Някои от тях паразитират върху човека и животните, вкл. риби, а други без междинен гостоприемник се предават чрез почвата и водата. Необходимо е било Ной да подбира такива екземпляри от техните гостоприемници, които са били заразени, но не смъртоносно, за да оживеят и да служат за разплод – както те, така и паразитите. Ной обаче не е разполагал нито с рентген, нито с ехограф, със скенер или подобен апарат, който да го насочи към подходящи екземпляри. Не е бил нито хуманен, нито ветеринарен лекар. Ихневмониите са около 27 000 вида и повечето от тях снасят яйцата си в други насекоми. Някои от тях Ноевците са можели да хванат в стадий възрастно насекомо, но по същото време други видове са се намирали в гостоприемника и практически са били несъбираеми. Ной не е можел да спаси такива животинки.

Подобни на обсъдената категория животни са тези, които в част от живота си паразитират в растения. В стъблата и клоните на някои дървета, например, се развиват дървояди или корояди. Съответно в стъблата на някои житни растения, в листата на зелето, в плодовете на овощните дървета или в различни зърна. В едноседмичния срок за предпотопна подготовка някои от тези животни са били във възрастно състояние извън посочената среда и Ноевците са имали възможност да ги съгледат и съхранят. Но тъй като циклите на развитие на отделните животинки съвсем не съвпадат, някои са били в стадий яйце или какавида – немислимо е някой от Ноевците да е чоплил и ровил да ги открие и приюти в ковчека. Освен това е лесно да се вярва, но е нелепо да се мисли, че по ларвата или червейчето някой е можел да разпознае мъжка или женска, например, пеперуда ще се пръкне. Несъмнено такъв виртуозен зоолог Ной не е бил и не е изпълнил поставената му задача с всички произтичащи от тук негативни изводи.

Някои насекоми развиват повече от едно поколение в годината. Пасажерите в ковчега, според Битие, са престояли в него една година и десет дни. Настаненото в ковчега поколение неизбежно е загинало. Условия за развитие на ново поколение в ковчега съвсем не е имало. Такива видове би трябвало да са прекратили съществуването си.

В тази статия няма да обсъждаме как е станало събирането на нощните животни – бухали, кукумявки, сови, прилепи и др. – денем те се крият, а Ноевците не са разполагали с уреди за нощно виждане. Как са разпознавали в тъмнината мъжките от женските екземпляри? Как е правено това при много дребните акари и нематоди, как са събирани водещите подземен живот къртици, слепи кучета, лалугери и др.?

Както се вижда от няколкото гледни точки, се стига до извода, че Ноевците не са били в състояние да спасят всички подлежащи на спасяване от библейския Потоп сухоземни животни. Тяхното съществуване показва, че всемирен Потоп не е имало. В този смисъл говорят и много други данни. Разказът в книгата Битие е модифицирана шумерска легенда. Ной е литературен герой. Битие, да не говорим за цялата Библия – не е божие слово. Невеж бушмен или ескимос може да приеме Библията за “божие слово”, но интелигенцията, особено през 21 век, това е позорно.

Д-р Александър Любенов