Трето обръщение към Човечеството

(дадено през 1929 година н.е)

През 1929 на вълна 75 метра било уловено необичайно радиопредаване. Някой, който нарекъл себе си НИКОМО и представящ се за посланник на чужда цивилизация, започнал да чете на различни езици следващия по-долу меморандум. Този меморандум сега е познат като „Посланието на КОН”. Посланието се излъчвало само един ден.

За това частично се споменава в книгата на Бред Стайгър “Срещи с чуждите” (1977) и в предаването на съветската телевизия “HЛО- неочаквано посещение” през 1990 г.

Интересното е, че подобна ситуация се повторила на 27 ноември 1977 г. в югозападен Лондон. На територия с диаметър 120 км се получилото нарушение на телевизионното излъчване. Изображението от екраните изчезнало и неизвестен глас съобщил, че е представител на извънземна цивилизация и че е дошъл да ни предупреди че вървим по неверен път. Той заявил, че земните жители трябва да унищожат всички оръдия на злото и че за това ни остава съвсем малко време. Ако хората не предприемат необходимите действия, ще им се наложи да напуснат Галактиката.

Разследващите делото от лондонската телевизия твърдели, че не е възможно това са някакви шегаджии – за подобна акция се изисква много обемиста и скъпоструваща апаратура. Информация за инцидента била предадена от радиостанцията “Гласът на Америка” и от съветското радио на 28 ноември 1977 г. във вечерната “Международна панорама”. Представител на английската полиция уверил слушателите, че “извънземния” скоро ще застане пред земляните на подсъдимата скамейка. Тези уверения обаче останали празни думи.

Ето и самото обръщение:

Към разумните жители на Земята, към расата, наричаща себе си Човечество, се обръща Коалиционния отряд от наблюдатели – КОH. Сегашното обръщение на КОH към Земляните е трето по ред.

В основата си то е идентично с първите две и е съставено на основните днешни езици на Земята: китайски, английски, руски и испански. Текстът на обръщението е съобразен със съвременното ниво на знания и заблуждения на земните жители. Целта му е предложението за провеждане в бъдеще на преговори между представителите на човечеството и представителите на Коалицията за встъпване на Човечеството в Коалицията.
Провеждането на преговорите ще е възможно само при изпълнението от страна на Човечеството на някои предварителни условия, които привеждаме по-долу. Необходимо е те да бъдат правилно разбрани като кратки сведения от космогоничен характер, а също и като сравнителна характеристика на човешкия начин на мислене.

1

На този етап човечеството си е създало представа за Вселената, като цяло по-правилна, отколкото по време на първото и второто обръщение.

Вярно е, че Земята не е плоска и не се намира в центъра на Вселената.

Вярно е, че Земята като една от планетите, се върти около слънцето.

Истина е, че Слънцето не се намира в центъра на Вселената, а е само една от звездите, влизащи в състава на Галактиката.
Наистина, последната от трансформациите на енергии, поддържащи дейността на звездите и съответно Слънцето и даващи възможност за съществуване на земния живот и сходните със Земята планети, е термоядрената реакция.
Наистина, разумната раса на Земляните не е единствена във Вселената.
Повечето останали ваши космогонични догадки са погрешни.

Заблуда е вярата на вашите учени в някакви дори още неоткрити от тях неизменни закони на Вселената и постоянството на вселенските константи. Гравитационната константа варира значително в рамките на вашата Слънчева система, да не говорим в по-голям мащаб, което води до съществени грешки в определените от вас размери на Галактиката и в разстоянията до другите галактики и поражда създаването на погрешни теории за затворената Вселена, а вече и на теорията за разбягващата се Вселена.

Погрешна е представата ви за всеобща триизмерност на пространството. Светът е хаотичен, в него няма нищо постоянно, в това число и измеренията. Измеренията на пространството във Вселената се променят като варират в много широк диапазон.

Най-добри условия за възникването на органичен живот се явява пространственото измерение, равно на Пи – 3,14159… Значителните отклонения от тази величина действат пагубно на живата природа. В днешно време околностите на Слънчевата система имат измерение, равно на + З,00017… и близостта на това число до цялото число 3 ви е въвела в заблуда.

В околностите на вашата Галактика дрейфува гравитационен циклон, имащ в центъра си мерност -З,15…, който може да закачи края на вашата Галактика, унищожавайки органичния живот на планетите, на които не бъдат взети мерки за защита.
Това обстоятелство прави необходимо за вас влизането на Човечеството в Коалицията в определен срок, най-късният от които е след 65 000 години от предаването на това съобщение (от 1929 г. сл. Хр.), за да успее Коалицията да окаже помощ на Човечеството при подготовката за Циклона.
В днешно време във вашата Галактика има около 220 000 разумни раси, вече влезли в Коалицията, и около 1000 разумни раси, разглеждащи въпроса за влизане, в това число и вие.
КОН ви моли да не възприемате съобщението за гравитационния циклон като опит за въздействие върху вашия отговор.

Вие грешите по въпроса за произхода на Слънчевата система и живота на Земята. . Слънчевата система е възникнала от прашен облак, засеян от строителен отряд на Коалицията в област от Вселената, отговаряща на две основни изисквания за възникване и развитие на органичен живот:

– да е област, достатъчно отдалечена от останалите звезди,
– да има измерение на пространството, близко до +Пи.

Вие грешите като свързвате разумната раса с живите индивиди и представяйки си в бъдеще неизбежното остаряване и смърт на Човечеството. В еволюционния процес новите видове живи същества произхождат от стари видове и вашата задача трябва да бъде новият вид разумна раса на Земята да произлезе от вашата. Именно това съображение трябва да определя стратегията за развитие на една разумна раса. По наши наблюдения обаче, Човечеството изобщо не се ръководи от такава или подобна стратегия, а оставя своето развитие на случайността и насочва усилия си за удовлетворяване само на кратковременните си потребности.

Не трябва да се мисли, че тези ваши заблуждения са случайни или преходни.

Те са устойчиви и неизбежни поради спецификата на вашето мислене. Направихме кратък анализ на начина ви на мислене в следващата глава:

2

Мисленето на живата материя и самото съществуване и развитие на живата материя имат обща основа. И едно и другото са противоположни на ентропията. При мисленето тази противоположност се изразява в търсенето на логичност. За вашето мислене е свойствено търсенето на логичност, но с това свършват сходствата с мисленето на повечето разумни раси, влизащи и Коалицията. Това обстоятелство кара много от участниците в КОН да се съмняват в правомерността на обръщението към вас като към разумна раса. Основното при вашата логика са понятията „да” и „не” като реално съществуващи и многократно проявяващи се при поетапен анализ на всеки сложен въпрос. Броят на възможните варианти при анализа е краен и често твърде малък. Търсенето на отговор се свежда до избора на едно от две, когато най-правилното решение е между тях. За вашите математици ще бъде разбираема следната аналогия: решението на проблем чрез понятията „да” и „не” е аналогичен на избора на един от върховете на N-мерен куб, когато полето от възможни решения обхваща приближаването на всички точки от N-мерното пространство. Всъщност реалния размер на пространството от решения се определя от вас нявярно.

Нашето отношение към вас като към разумна раса се затруднява и от следните съображения: Доколкото ние можем да съдим, всеки научен или юридически закон, откритие или изобретение, същността на всяка важна мисъл може да бъде изразена от вас с фраза, съдържаща в най-добрия случай 100 думи от речник с 50 000 думи, включващ математически и други условни обозначения. Общото количество на всевъзможни фрази от такъв речник представлява твърде скромна величина.

На нас са ни известни представители на животинския свят от различни планети, способни да дадат не по-малко на брой безусловни адекватни реакци на различни комбинации от външни дразнители, които въпреки това могат да бъдат наречени разумни.

Изглежда по-правилно би било да смятаме вашата раса не за разумна, а за потенциално разумна, тъй като ограничеността на вашето мислене все пак не е вродена.

Човешкият мозък е надарен от природата с мисловен апарат не по-малко съвършен, отколкото органите за мислене на много разумни раси във Вселената. Но развитието на вашето мислене от самото начало е тръгнало по абсолютно неверен път. Способността към мислене се крие в потенциалната възможност за многообразна реакция на едно и също информационно въздействие.

Изследването на вашият логически фундамент показва, че човекът не е имал и няма никакви пречки за настройка на своето мислене по общоприетата във Вселената схема. Разумът на човека от самото начало се е развивал в самия си корен погрешно и сега има този вид на логическия си фундамент. Тези отклонения са това, което вие наричате „да” и „не” и без които по принцип не можете да си представите явлението. Във вас говори само силата на навика. Целевото разцепване на логическия фундамент на понятията „да” и „не” е най-голямата пречка по пътя към опознаването на битието от вас. Нещо повече – теоретическите разработки по логическо мислене, предприемани от вас вместо да поправят грешките, само ги задълбочават. Теоретичните логически системи оперират само с рафинираните понятия „да” и „не”, изключвайки другите варианти на логически реакции. Използвайки вашия математически език, можем да се кажем, че вашата логика се базира на отделен фундамент вместо непрекъснат, при което е взета за основа най-примитивната функция, притежаваща всичко на всичко две значения. Оттук можем да направим извода, че ако вашият метод за възприемане на битието може да бъде наречен мислене, то тази система на мислене представлява най-примитивната от всички възможни.

Дискретизацията на логиката ви принуждава да разпространявате принципа на дискретизацията и на всичко останало. Така например естественият ред на числата, който всъщност се явява възможна, но доста изкуствена математическа хитрост, имаща много малко общо с природата, е станал за вас основна база на математиката, с която единствено е запознато по-голямата част от човечеството. Вие се стремите да преброите всичко, но в същото време не можете предадете например информация за силата на вятъра, ако не я изразите числено в балове или в налягане на квадратен метър. При това тези три числа, изразяващи една и съща сила на вятъра не предизвикват у вас еднаква реакция, докато не направите допълнителни пресмятания и се убедите, че те наистина говорят едно и също.
Аритметичното пресмятане е довело до появата на главоблъсканици, предизвикани не от реалностите на света, а именно от примитивността на вашето мислене. Вие изразходвате сили, мъчейки се да ги решите и да ги съгласувате с представата ви за света.
Дискретизацията на логиката ви принуждава да раздробявате цялостното възприемане на отделните факти, явления, понятия и категории, полагайки между тях изкуствени граници.
Вие определяте признаците на предмета като крайни и давате имена на всяко от тях. Оттук се появява доста съмнителната възможност да отчленявате едни признаци от други – метод, наречен от вас абстрахиране. Движението по стъпалата на абстрахирането към все по-общи признаци, се смята от вас за единствено верен път към познанието на истината, а всъщност това движение е път, водещ в обратна на истинската. Не случайно всички ваши абстрактни конструкции, наречени философски системи, са взаимно противоречиви, макар че се базират на една и съща логика. Крачка по крачка губите връзка с реалния свят, философските ви системи постепенно губят ориентири, достигат до задънена улица и на безсмисления въпрос за първенството на материята или духа, дават диаметрално противоположни отговори.
Езикът като основен носител на информация, на свой ред въздейства на вашето мислене, насилствено принуждавайки го по-ясно да се придържа към принципа на дискретността. Затова в частност, вашата етика и естетика съдържат множество двойки понятия, противостоящи като логически теза и антитеза.
Вашият обществен и личен морал се ръководи от правила, поляризирани от понятията добро-зло, живот-смърт, печалба-загуба, признание-непризнание, любов-омраза и т. н.

Не ви помага даже вашето собствено наблюдение, че смисълът на тези диаметрални понятия при различните народи е различен, а и при определен народ се променя с течение на времето. И сега, смятайки себе си за високо цивилизовано Човечество, вие и в съда определяте виновността или невинността на подсъдимия на принципа „да” –„не”, което може да е допустимо за решаване на съдбата на един човек, но не може да се допусне за решаване съдбата на цели народи. Но и там господства същия принцип „да”-„не”по време на всенародни референдуми или гласуване в парламентите.
Нещо повече, дискретната логика ви позволява да поверявате съдбата на народите и на Човечеството в ръцете на отделни хора. В международната политика такива са полярните за вас понятия „състояние на мир” и „състояние на война”. Резкият преход от едно към друго е присъщ само на вашата логика и противен на природата. Неотдавнашната световна война и очевидно назряващата нова световна война свидетелстват, че рязкото развитие на техническата цивилизация също не ви е заставило да поумнеете. Колкото до вашето историческо развитие, ние с голямо затруднение можем да правим прогнози именно заради рязката дискретност и почти мигновените преходи на вашите социални устройства и външнополитически състояния от едно към друго.
Вече в течение на няколко хиляди години КОН наблюдава непрекъснатите войни, които водите между себе си. При естествено стечение на историческите процеси, тези войни могат да намалеят едва след 12 000 години, но КОН не може даже да твърди, че те няма да се прекратят в близките 100 години. Поради това, договор между Човечеството и Коалицията може да бъде постигнат едва след ликвидация на войнствените човешки навици.

3

КОH е принуден да се отнася скептично към Човечеството също и по две причини, породени от същата примитивност на логиката, а именно отношението към техническата цивилизация и страхът от смъртта. Развитието на техниката само по себе си е благотворно и кара КОН да се отнася към Човечеството като към разумна раса. Но фетишизацията на техниката и треждането й на такава роля, при която тя се превръща в основна характеристика на вашата цивилизация, ни тревожи.
Историята на човечеството се е развивала хаотично. Когато отделни райони на Земята не са имали пряка комуникационна връзка, Човечеството е положило началото на няколко експеримента по създаването на различни типове цивилизации. Някои от тях КОН одобри. За съжаление, различните типове цивилизации не могат да съществуват мирно, когато в процеса на развитие и разпространение се появи възможност за пряк контакт помежду им.
Като правило, по-грубата и примитивна, по-жестоката цивилизация унищожава по-развитата и хуманна, за да бъде на свой ред да бъде унищожена от още по-груба.
В сегашния период на Земята господства най-примитивната от всички – машинната цивилизация. Тя е обхванала цялото Човечество, държи го под свой контрол и не позволява да възникне нова цивилизация, ако не унищожи сама себе си или ако Човечеството не вземе контрола над развитието на световната машинна цивилизация в свои ръце и не я трансформира постепенно в друг вид цивилизация, много по-необходима за една разумна раса. Ние се наяваме, че тласък към такава пренастройка може да бъде сегашното обръщение и помощта, която е способна да окаже КОН на Човечеството

Като един от най-важните признаци за определяне на една раса като разумна е това, че всеки неин представител на първо място поставя дейността на колективизирания разум. Съответно и човекът като разумно същество, най-напред трябва да поставя развитието на разума на Човечеството. Функциите на човека се свеждат до това да възприеме информацията от предишните поколения хора, да я пречупи през собствените си прозрения и да предаде пречупената информация на следващото поколение. Хаотическите колебания в движението на мисълта при разумното общество са нужни, за да може след историческото отсяване непременно да се открият зигзазите в движението на мисълта, съответстващи на зигзазите при изменението в обективната картина на битието. Последното има непредсказуема посока тогава, когато спектърът на мислене при всеки индивид през целия му живот запазва постоянна насоченост.
Оттук следва, че смяната на поколенията е необходима на разумните същества и в частност на хората не само като живи същества за съхранение и развитие на разума. Следователно, надеждата на много представители на Човечеството, че контактът с чуждопланетни разумни раси ще им помогне да решат проблема с безсмъртието, в корена си е пагубен. От друга страна, ние не можем да откажем съответна помощ на Човечеството, дори тя да бъде гибелна за разума, тъй като всяка разумна раса има право самостоятелно да решава своята съдба.
КОH също така може да осъществи контакт с Човечеството и отделни негови представители за обсъждането на всякакви въпроси и за оказването на позитивна помощ във всякакви проблеми от частен характер.

Но главна цел на това обръщение е предупреждението за заплашващата ви опасност и предложението за влизане на Човечеството в Коалицията. Уставът на Коалицията и описанието на неговите структури и дейност могат да бъдат предадени на Човечеството за запознаване без каквито и да било предварителни условия по първо поискване, обнародвано от правителството на всяка от четирите най-големи държави или от Секретариата към Лигата на нациите.
Ако Човечеството приеме идеята за влизане в Коалицията, то предварително трябва да извърши работа по пренастройка на логическия фундамент на своето мислене по базова схема, общоприета в Коалицията. Това изискване се налага не само поради факта, че присъщият ви тип мислене ще предизвика прогресиращ комплекс за непълноценност след влизане в Коалицията, но и защото принципно различните типове мислене на расите от Коалицията и Човечеството не биха могли да обменят нужната им информация, освен на най-повърхностно ниво. Човечеството би се оказало безполезно за Коалицията, както и Коалицията за Човечеството. Без пренастройка на човешкия логически фундамент, ние сме безсилни да ви окажем помощ при защита от циклона. Според нас, за работата по пренастройка на мисленето, Човечеството ще загуби от 60 до 70 хиляди години, което имайки предвид заплашващата ви опасност, се явява критичен срок. Затова посочената работа трябва да бъде започната още сега.
Първичният курс по постепенно възпитание на следващите поколения в навиците на непрекъснато-логическо мислене, КОН се задължава да предаде по първото поискване на Човечеството, но не преди различните народи да прекратят безкрайните си разпри и да се съгласят с полагането на усилията за пренастройване на мисълта, тъй като запознаването на един от воюващите народи с принципите на непркъснато-логическото мислене би било аналогично на връчването на абсолютно оръжие и в края на краищата би довело до гибелта на Човечеството.

Сегашното, трето обръщение на КОН, е последно. Отсъствието на отговор в течение на 50 години ще бъде оценено като свидетелство, че Човечеството се отказва от влизане в Коалицията.

С одобрението на Коалиция

Коалиционен отряд на наблюдателите