ИДВА ВРЕМЕТО ЗА СЪБУЖДАНЕТО НА ТАЙНСТВЕНАТА ФИЗИКО-ПСИХИЧНА ДУХОВНА СИЛА КУНДАЛИНИ ШАКТИ. ГОТОВИ ЛИ СМЕ ЗА ТОВА?


ТЕМА С ПРОДЪЛЖЕНИЕ…

Графичният символ на Сахасрара чакра. Можете да медитирате с него за издигане на Кундалини. Цветът, който отговаря на чакрата е бледо лилав – препоръчително е да запалите свещ с този цвят, докато медитирате, което ще ви помогне да се настроите на вибрациите на Сахасрара.

Лияна Фероли

Това, което сега се ражда, като стремеж в цялото Битие, е велико, защото води към Великата Любов, тази която обединява всички души да работят за Бога. А

Великият Господ идва да се прояви чрез всички будни хора, които ще изберат да се присъединят към възкресенския лъч на квантовия преход.

Направилите правилния избор, казват уверено, че духовното робство свършва и идва времето на аперспективната свобода, тази която събира всички различни перспективи и не привилегирова нито една пред другите. В това излизане отвъд формалното, традиционното, етноцентричното и социоцентричното има особена и неизбежна аперспективна светлина. Така, както и пространството на Духа е аперспективно, тъй като Той гледа на света през безкрайно удивителни перспективи. И сега има хора, чийто Аз не може да се успокои с тривиалното, защото се е насочил към своята автентичност, към освобождаването от фалша, страха, митологичното обременяване и егоцентричните екзалтации, но в близкото бъдеще все повече хора ще стигат до дълбочините на своето съзнание, до там, където

личното се загубва, пресича се с безкрайното и става свръхсъзнание, божественост.

Многоизмерното ни съзнание вече влиза в ролята си и започва да синтезира, да обединява знанията от всички школи, учения, религии, които са били разпръснати в специфични форми за по-лесното възприемане. Но сега всички те могат да бъдат приемани едновременно, защото новият човек става суперсъзнателен към крайното единение със Сияйното Всичко. И

всички ние сме поканени да участваме в този процес на огнено единение

по един безвременен, вечен и безкраен начин, за да вървим към една по-широка прегръдка – космическата.

Сега, с идването на новата епоха, основната цел на хората е да събуждат и повдигат в себе си равнището на Кундалини Шакти, основната съзидателна енергия, поддържаща целия Космос и благодарение на която живеят всички същества. В човека тя пребивава в непроявено състояние във вид на намотана на колело „змия”, спяща в първата чакра Муладхара и имаща потенциалната способност да изчиства и изцелява ума и тялото, да подпомага духовното развитие и да повдига съзнанието на по-висше ниво.

Събуждането на Кундалини Шакти става внезапно,

поражда в човека прилив на любовни чувства, на сближаване с противоположния пол и към продължаване на рода.

Контролът над Кундалини се явява основната цел на всички йогически упражнения, на медитациите, мантрите и секса. Адептите в йога-учението са длъжни да умеят да повдигат тази енергия по централния енергиен канал на ефирното тяло, за да я съединяват с небесните сили, пребиваващи в Сахасрара чакра/бел.ред.: това е седма или Коронна чакра/. А когато достигне до там, вече

изчезва всяка двойственост и субективност, осъществява се пълната и безгранична връзка на човека с Бога, материята се връща в духа.

Но докато Кундалини спи, медитацията и Самадхи са невъзможни. Йогите я активират чрез дълбока концентрация на ума, задържане на дъха и чрез пранаяма я направляват нагоре по Сушумна-нади/бел.ред.: Сушумна е централният канал, по който се издига Кундалини. Това е каналът на Издигането и Еволюцията и в него се проявява настоящето./. В този момент на нейното събуждане те преживяват различни видения, съзнанието им пътува в тънкия свят. Кундалини преминава през шеста чакра и накрая стига до Хилядолистника, седма чакра, където се обединява с Бога. Но за всичко това е необходима дълга и стриктна подготовка.

Тя включва пълното изчистване на енергийните канали, избавяне от всички желания, успокоение на ума и изпълване с благост.

От санскрит Шакти означава „да бъдеш способен“, изразява възможностите на свещената сила, т.е. тя е вид пълномощно за динамично движение на първичната космическа енергия. Шакти е олицетворение на божествената женска сила, наричана още „Великата Божествена Майка“ в индуизма. На земен план, Шакти най-активно се проявява чрез женските въплъщения, докато едновременно съществува и в мъжките въплъщения, в потенциала си като непроявена форма. Не само Шакти е отговорна за сътворението, а е също и деятел на всички промени. Най-значителната й форма е Кундалини-шакти, тайнствена физико-психическа духовна сила. Шакти съществува в нивото на сватантрия /самостоятелност/, „свободната воля“, независеща от никого и взаимнозависима с цялата вселена.

Свещената фина майчина духовна енергия Кундалини съществува във всяко човешко същество като най-могъщата сила. В миналото е била пазена в дълбока тайна, защото условията са били неподходящи за нейното активиране, дори това е можело да навреди, вместо да помогне.

Думата Кундалини произлиза от санскритската „кундал”, значеща „навита”. Тя е първичната латентна енергия, присъстваща в три и половина навивки в основата на гръбначния стълб, в триъгълната кост, наречена сакрум /свещена/. Тази навита змиевидно енергия затваря вратата към освобождението, закрива с лицето си отвора към вратата на Абсолюта, долния вход към централния канал, Сушумна-нади. През тази врата може да бъде достигнат безопасният вход към Абсолюта. Когато се събуди, тя засъсква като змия, затова се нарича „силата на змията“.

Кундалини е богинята на речта. Наричат я също Сарасвати, защото е източникът на всяко знание и блаженство.

Тя е самото чисто съзнание. Тя е Брахман, Прана Шакти, Висшата Сила. Благодарение на тази Шакти светът съществува.

Сътворение, запазване и разрушение – всичко е в нея.

Кундалини е индивидуалната проекция на божествената първична майчина енергия, която е чиста и неопетнена, наричана с най-различни имена – Ади Шакти, Атина Палада, Куан Ин, Светият Дух. Била е обожествявана, възпявана и възхвалявана, наричали са я достигнащата всичко за достигане, неразрушимото първично същество, което е авторът на всички живи и неживи неща, което е първичният звук и блести като светкавица.

Лао Дзъ нарича Кундалини Тао или Дао, както и „духът на долината”: „Преди възникването на Небето и Земята има вещ хаотична. О, спокойна, о пустинна, единствено неизменна, циркулираща безспир. Може да се счита майка на Поднебесната. Аз не зная нейното име. Ще я нарека Тао… Тао е вечна безименна, проста. Макар и мъничка, в света никой не може да я подчини… Тао е вечна бездейна, но няма нищо неизправено от нея.” Светецът на Индия от 16 век Гуру Нанак казва за нея, че „единствено Майка съществуваше сама по тайнствен начин и Тя създаде Трите Божества”.

Кундалини е отражението вътре във всеки индивид на Първичната женска енергия или Ади Шакти, тя е чистото желание на Божественото, подарено на хората за тяхната духовна еволюция, тя е остатъчната енергия на Сътворението, която има силата да свърже човека директно с Първоизточника на Творението.

„Остатъчна енергия” означава, че тя е основната, първична енергия, която не е претърпяла никакво делене. Когато Божествената енергия попадне върху подобния на призма мозък на напълно развития ембрион, тя се разделя на три вътре в него, пронизва го, преминава надолу и се навива в костта сакрум. Тази първична, неподлежаща на делене енергия, се навива три и половина пъти вътре в нас и остава в неподвижно, пасивно състояние… Когато се събуди като зародиша в семенцето, преминава през шестия център и свързва човешкото съзнание с всепроникващата сила на Божествената любов и така човек се издига до четвъртото измерение. Осъществява Йога, т.е. „връзката, единението” с Бога.

Всъщност, Кундалини е индивидуалната Майка на всеки. В нея като на касета е записана цялата информация за нашето минало, за нашите прозрения и стремежи. Тя обича детето си, искрено желае да му даде второ раждане. Христос се прекланя пред тази Първична майчина енергия, казвайки в Гностическото евангелие на Тома, че „Светият Дух е Моята Майка” и „Царството божие е вътре в теб”. (Лука 17:21).

Шри Матаджи я нарича

енергия на Любовта и Истината.

А когато я получи, човекът става смирен, сдобива се с вътрешно познание, събужда силата на Духа си и постига самореализация. Успява чрез нейното най-любящо майчино отношение и неговата нежност и търпение да прояви цялата космическа любов.

Пробудена с ментална концентрация и управление на дишането, Кундалини се въздига през Сушумна, издига се до темето на главата, където се намира статичният полюс на психодуховната енергия – Сахасрара чакра, където е седалището на Шива. Настъпващото в резултат на това повторно единение на Шива и Шакти, Бога и Богинята, е върховната цел на Йога. Проявява в едно радикално превключване в съзнанието, премахващо усещането за обособяване и напояващо тялото с божествения нектар кула, амрита, което се преживява като ненадминато блаженство /Ананда/. Това не е просто състояние на преодоляване на съзнанието, а и озарение на самото тяло, което се преживява като тялото на Всевишния. Едно тантрическо съчетаване на идеала за освобождение /мукти/ с идеала за светска наслада /бхути/. Един йогин го описва като внезапно бучене, като тътен на водопад, като поток от течна светлина, обливащ мозъка през гръбначния стълб. Като едно залюляващо ярко озаряване, през което се изплъзваш от тялото си, изцяло обвит с ореол от светлина.

Въздигането на Кундалини от базовата чакра до главата се свързва с множество психични феномени, особено топлина и светлина, но също и с различни видове вътрешни звуци. Непрестанното стимулиране на Кундалини създава усещане в Сушумна на лазене на мравки по гърба.