ПРИЗИВ – ОБРЪЩЕНИЕ

Служители на Светлината, Души на Светлината,

Обръщаме се към вас във връзка с Призива, с който ви запознахме в края на месец февруари чрез нашия и други сайтове и медии. Получихме много обаждания от българи, живеещи в съвременна България и извън нея, както и Светли същества от Планетата. Повдигнатите въпроси, събитията, случили се междувременно, резултатите от съвместната ни работа и допълнително получените указания от нашите Духовни Водачи предполагат наш коментар, независимо, че сме поддържали връзката с вас. Дадено ни е да можем да излъчваме информация с най-високите и силни вибрации и ние сме го правили. Необходимата информация  за различните нива на посвещение е достигала до всички чрез съответна редукция на същата. Правили сме го, защото сме изхождали от презумпцията, че всеки е важен и всеки е нужен, за всеки има достатъчно работа на общото поле, за да се получи цялата картина. Сега всъщност бихме искали да  споделим някои приети от нас Истини, събития, в които сме участвали ние и някои от вас и имащи отношение към формулираните в Призива задачи. За  жалост, за да бъдат изпълнени, както би следвало, се наложи удължаване на времето за работа. Уведомявайки ви за нашето безпокойство, ние не смятаме, че знаем и можем повече от вас, нито че сте длъжни да приемете безусловно тези Истини. Просто група „Възродена България” беше създадена по указание Свише, независимо, че на Рождество 2001 г. ни беше дадено да знаем, че те вече не са необходими. Техните ръководители, световно известни Духовни учители, бяха призвани да работят по най-тежките предстоящи задачи, а всички останали – на работа с техния наличен потенциал. Обучението се извършва от Духовните школи на Невидимия свят. Ние възприемаме себе си като редови служители на Светлината. Стараем се да изпълняваме стриктно възложените ни задачи, свързани с организацията и контрола на съвместната ни работа с планетарните сили, обединени в служба на Светлината, както и тези от Невидимия свят, както да участваме и при изпълнение във всички извършващо се в духовната сфера. Не припознаваме себе си като Учители, но имаме определени място и задачи при изпълнение мисията на Българските Души за спасяване на планета Земя и човешката цивилизация. Може да повторим вече казани от нас Истини, може да напомним определено тривиални такива, но във всички случаи нашата ръка остава протегната към всички вас, молим поемете я и нека заедно вървим напред и нагоре в името на общия Успех. Преди това, обаче, бихме искали да благодарим на всеки от вас, който ни повярва и работи заедно с нас по всичките три задачи. На някои от вас дължим извинение за закъснението при подаване на необходимата информация в най-подходящата форма.

Бихме искали да ви уведомим за постигнатото и това, което предстои:

–  Първата задача, касаеща отключването на хората и Планета Земя за Любовта, не е изпълнена в достатъчна степен. Последващите събития в съвременна България и извън нея, говорят за това, че недостатъчно ние, Човеците, и особено ние, българите, сме осъзнали своето отношение към майчица Земя и сме й се извинили искрено и с Любов. Колко често сме забравяли, че ние сме неделима система и всичко, което се случва, е взаимосвързано. Би трябвало да си даваме сметка колко много сме я огорчавали, колко болка сме й причинявали, наранявайки непрекъснато физическото й тяло, без да си даваме сметка, че можем да го унищожим. Тук става дума за многобройните войни по цялата планета и излъчваните тежки енергии от човешките страдания. Тук става дума за нашите мисли, думи и често безумни действия, с които съзнателно или несъзнателно сме пречили на духовното й развитие като висше разумно живо същество. Явно недостатъчно са хората, които се стремят към промяна, към добро. Явно в недостатъчна степен, като деца на Любовта и Светлината, сме преодолели несъвместимите с нас злоба, завист, агресия, алчност, и особено омраза. Нека си припомним 2006 година, когато по наша, човешка вина допуснахме нашият Спасител и Бог Исус Христос да бъде окован във вериги на Великденските острови. Трябва да си дадем сметка какви енергии са довели до това и как те влияят върху майчица Земя. Явно в недостатъчна степен сме се научили да прощаваме, да чувстваме потребност да помагаме, да сме състрадателни и съпричастни. Явно не сме преодолели егоизма, егото и страха си. Не стига, че ние не се грижим за собствената си духовна еволюция, а задържаме без никакво право и нейната. А нима имаме право да забравяме колко много й дължим –  и за огромната Любов, търпение, грижа, снизходителност, прошка, за безбройните знаци, символи и предупреждения за нашите грешки и бездействие. Още от Рождество на 1998 година до 3 март 1999 г. с майчина Любов тя ни помогна да изпълним волята Божия и преместим от Шамбала в съвременна България седемте основни планетарии духовни центъра: Царичина, Седемте Рилски езера, Търговище, Мадара, Света Гора Великотърновско, Кръстова гора и София и задействаме българската Шамбала – Белоградчишките скали и новата българска Шамбала – „Извора” до Търговище. Нека си припомним 2004 година, когато майчица Земя ни даде в помощ всички водни басейни около нас. През юни 2005 година на помощ ни е вече Атлантическия океан, а през април 2006 година – Тихия. Нека с благодарност си припомним дадената ни през август 2008 година възможност за духовно извисяване с помощта на 4-те Рилски езера, за което бяхте уведомени. Нека си припомним, че много преди нашето покаяние, на 18 април 2009 година, без да сме заслужили това Тя, за да ни помогне, с много Любов дари на България благодатен, пречистващ и извисяващ Земен огън. Трогателна до сълзи беше недвусмислената проява на нейната огромна Любов и грижа към нас през август 2012 по време на  конференцията за 2012 година.  Едва ли някой от присъстващите би могъл да забрави нейния образ върху огромния мегалит „Сърце” в светилището Бегликташ на жена с черно наметало и разперени ръце на закрилница. Цели седем часа тя се бори със себе си и със своята Любов към нас, за да приеме променения план на Висшия Космически Разум (ВКР) за нашето разделяне и работа за спасяване на Планетата. И пак с нейно съгласие и помощ в края на август същата година успяхме да измолим поредната отсрочка, но не задълго. Благодарейки за дадените ни знаци, символи и предупреждения не можем да не признаем, че сме отново в дълг пред нея. Недостатъчно са хората, които се стараят да чуят и видят безбройните знаци и символи, и последващи предупреждения, давани ни с Любов, грижа и Мъдрост. Вероятно все още малко са хората, които се стараят да ги разберат, осъзнаят, за да могат да променят нещата и енергиите. Тя, както и ние, търсим нашите „Феникси” – светли български души, възкръснали за нов живот, живот в Светлина. Тях ги има от 3 март 2003 година, когато беше дадена възможност за масово Възкресение на готовите Светли Български Души като души от цивилизацията, създадена по образ Божий и подобие. Защото пак тогава 2 часа прекрасна птица Феникс, появила се в небето над Черни връх, потвърждаваше случилото се. Търсим ги и не винаги ги откриваме. Откриваме ги, но понякога срещаме щрауси със забодени глави в пясъка на своето его, егоизъм, сепаратизъм, неувереност, недоверчивост, страхове, на материалното. Така допускаме недопустимото – да се акумулира негативна човешка енергия, поради което на майчица Земя е дадено право да реагира и Тя реагира.

Не би трябвало да забравяме, че първата задача е мисия на всички Български

Души, като основна отговорност носят тези от съвременна България. Всички,  които са работили заедно с нас от Планетата и Невидимия свят, са в помощна мисия. Работата би следвало да продължи с участието на повече хора, и контрола да остане наша постоянна грижа.

–  Втората задача съществува още в Молитвата за България към Бог Отец и Бог Христос, дадена ни от Учителя Беинса Дуно на 31 август 2003 г. и разпространена от нас (вж сайтa ни www.vyzrodenabulgaria.hit.bg). Съгласно спуснатия ни план, обаче, ние започнахме с изчистване на страната ни от всичко негативно, просветление и обединение на готовите Български Души в Светлината. Още през първата половина на 2004 година постигнахме необратимост на процеса обединение в Светлината. Работата продължи и продължава със задължителен контрол на негативната енергия, повишаване степента на Просветление и включване на все нови и нови Български Души към вече обединените. С това ние направихме възможно Възкресението на готовите Светли Български Души. Явно, разчитайки на опита ни от изпълнението на тази задача, нашите Духовни Водачи формулираха настоящата – за необратимост на процеса за обединение в Любовта, като отнасяща се  за всички Светли Души от цялата Планета Земя. За съжаление, обема на така формулираната задача се оказа непосилен за включилите се Служители в указаните първоначални срокове. Получихме разрешение да работим стъпка по стъпка, както преди. Към настоящия момент в Съвременна България е създадено ядрото на обединените в Любовта готови Светли Български Души. Около него, като втора стъпка, обединихме готовите Светли Български Души от планета Земя. Като трета стъпка, работим по присъединяването към тях на всички готови Светли души от планета Земя. Процесът на обединение в Любовта на всички Български Души  вече е необратим. Работата по задачата продължава. При работа по задачата би трябвало да помним Истината, че животните, чиято популация на настоящия етап е значителна, не е случайно и че те са ни дадени като изпитание на Любов. Много са уроците, които имаме да учим по този повод. Те ще се повтарят, докато не ги научим окончателно и докато не изчезне завинаги недопустимата жестокост към тях, изземваща много от постигнатото от нас в Светлината. Да бихме могли да притежаваме поне малко от тяхната вярна и искрена Любов, от тяхната преданост, всеотдайност, разбиране, умението да прощават, готовността им за саможертва в името на Любовта, от тяхната солидарност и съпричастност помежду им и към нас, бихме вървели в правилната посока – на промяна към Добро. Последното несъмнено ни е безумно необходимо, ако искаме да вървим в правилната посока, да изпълняваме Волята Божия. В противен случай,  акумулиращата се негативна енергия ни връща назад и надолу, задържа нашата еволюция и пречи на ефективното ни служене. На всичко отгоре биват подпомагани разрушителните сили, с които водим битка за собственото си спасение. Нека се постараем да оползотворим и дадената ни възможност на езерото ”Вътрешен близнак” – да се научим да живеем в Любовта и с Любовта, да обичаме всичко и всички и да работим само чрез Любовта, бидейки винаги в Светлина и пазейки Светлината на ума си и топлината на сърцата си. Усвоявайки този урок, правим възможно сливането  ни с Бог, защото Той е Любов, и правим възможно собственото си  Възнесение – собственото си спасение. Разбира се това няма да стане веднага и преди да сме минали през полетата на Мъдростта и сме достигнали до полетата на Божествената Истина. Работата и по тази задача би следвало да продължи с цялата ни отговорност.

–  По третата задача, свързана с осигуряване на непрекъснато обгръщане на нашата Майчица Земя с Любов, работихме едновременно с другите задачи. При нея трябва да се наблегне особено на визуализацията и материализирането на точно и прецизно формулирана форма-мисъл. Безспорно по-ефективна работа е възможна след постигане на достатъчно удовлетворителен резултат от изпълнението на предидущите две задачи. От друга страна, обаче, изпълнението на тази задача подпомага изпълнението на другите, особено на втората. Осигурявайки непрекъснато обгръщане на Земята с Любов, Човеците се оказват потопени в Любовта и много по-лесно могат да се научат да живеят и служат в Любовта  и с Любовта. Изпълнението на третата задача е необходимо и за създаването на трети лилаво-розов енергиен щит, разположен най-близо до Планетата. Първият енергиен щит – Небесната дъга, създадохме още през 2004 година, събирайки Дъгата по континенти, докато Тя обгърна цялата Планета. Вторият  енергиен щит – т.н. Светлинен пояс, създадохме на 22 септември 2005 година на връх Мусала. По този начин се осигурява защита от космически негативни атаки не само за нас, но и за нашата майчица Земя. С изпълнението на третата задача, при наличието на още един енергиен щит, повишаваме надеждността на нашата защита.

Наложи се сроковете и на трите задачи да бъдат няколкократно удължавани с презумпцията да се използват все по-голям брой силни, подходящи за духовна работа дни, макар че доста такива не използвахме за жалост Последният срок, който ни е даден, е 22 юни – Лятното Равноденствие. Последен резервен вариант ни е Петров ден. За ускоряване изпълнението на задачите  и спазването на посочения краен срок ни е посочен допълнителен час за съвместна работа – 22 часа, българско време.

Предвид казаното дотук и допълнителните указанията от нашите Духовни Водачи, мислим, че би било добре да отбележим следното:

–  Нашата съдба е в нашите ръце. Очевидно е, че Божественият план, планът на ВКР, се променя непрекъснато и понякога много бързо в зависимост от нашите мисли, думи и най-вече дела. Имайки предвид, че нищо не е случайно, а всичко е знаци и символика, дори предупреждения, би следвало да не оставяме нищо незабелязано, неразбрано, неосъзнато и неоползотворено в духовната ни работа. Вътрешните ни сетива трябва да са винаги отворени и бдящи. Не трябва да забравяме молбата на нашия Спасител и Учител – Бог Исус Христос, за буден ум и будно сърце;

–  Дошло е време за служене. Нужно е да работим по осъзнати и точно формулирани приоритети, тъй като няма време за разпиляване на усилията. Ефективност можем да постигаме чрез работа на пълен капацитет по метода на пълното потапяне. Затова е нужно да бъдем твърдо уверени в собствените си сили, помнейки, че никога не ни се възлагат задачи, надхвърлящи нашия потенциал. Разбира се, успешното им изпълнение зависи от нас и по-точно от постигнатото в духовното ни развитие;

–  Очевидна е необходимостта от доверие помежду ни при наложителния обмен на информация. Би следвало да приемаме с благодарност даваната ни информация, но ползвайки отработен „критерий за истинност”. Припомняме възможностите, дадени ни на езерото „Окото”. По наше мнение, би следвало да даваме приоритет на информацията, получена чрез сензитиви в съвременна България и се откажем от чуждопоклонничеството. Много световно известни Духовни учители посещават съвремена България за зареждане с новите енергии, за сверка на часовника си и понякога от тях узнаваме Истини,  известни тук доста преди това.

–  Не трябва да живеем в заблудата, че битката Армагедон е свършила. Фактите сочат обратното. В съвременна България, заради нашата мисия, тя е определено тежка.. Нито за миг не би трябвало да скръстваме ръце, потапяйки се в самодоволство от свършеното, заблуждавайки се, че едва ли не сме се слели с Абсолюта. Истината е, че, създадени по образ Божий и подобие,  притежаваме огромен потенциал. Създадени като най-висши разумни живи същества в Мирозданието (по потенциал), не би трябвало да допуснем да изчезнем, позволявайки да загиват Човешки Души, защото имаме силата и подкрепата на нашите Творци и Сътворци и на наши приятели от Мирозданието. Направеното от нас под ръководството и с помощта на Невидимия свят не е малко.

– Безкрайно взискателно трябва да се отнасяме към нашите управленци, като не забравяме, че те по презумпция поемат съдбата на народа. Внимателно трябва да ги избираме и задължително следва да ги контролираме. Трябва да се борим за своето добруване, щастие и радост. Не би трябвало да допускаме да изглеждаме като животни в кланица, чакащи своето заколени.е, както казват нашите Учители. И нека държавниците помнят, че само където Любовта царува – смут не става, само където Мъдростта управлява – реда не се нарушава, само където Истината грее – всичко цъфти и зрее

– Бихме искали да съобщим, че работейки по мисията на българите ние имаме право и би следвало да се обърнем към Президента Първанов и го призовем да направи от своя страна това, което е необходимо. Той е първия наш държавен глава,  призван и избран да бъде не само политически, но и Духовен водач на народа ни.  Като такъв той има своите задължения към него. Промисъла е не да се отхвърли водещата роля на Църквата в  духовното, а да се издигне духовното на необходимото равнище. И нека никога не забравяме, че духовното винаги е било, е и ще бъде водещо в живота ни.

–  Известно е, че всичко, което става на планета Земя, се извършва под ръководството на Всемирното Бяло братство, чийто ръководител е Бог Христос. Изпълнителният орган на това братство е част от екипа на Учителя Беинса Дуно. Предвид това си позволяваме да призовем нашите духовни приятели от представителите на Всемирното Бялото братство в съвременна България да работим заедно.

–  Живеем във Вселена на свободната воля и никой няма право да ни я отнема, защото не ни я отнема дори този, който ни я е дал – нашия Отец. Трябва да пазим свободата на Душата си, но не би трябвало да се съмняваме, че най-доброто, което може да ни се случи, е това, което е Божията воля за нас. Още повече, че „в изпълнение Волята на Бога е силата на Човешката Душа”.

СВЕТЛИНА, ВЯРА, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА !

С уважение и обич ваша Надежда

Група „Възродена България”

Тел. за контакти: 0876811880

Поради огромния обем информация и указания от ВКР, ние определено имаме сериозни затруднения със своевременното им разпространение. Молим, всички желаещи и имащи възможност да ни помогнат за Доброто на всички.