ПРОФ. БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ АСТАФИЕВ: Ако действаш против нравствеността, съкращаваш своя живот

Борис Александрович Астафиев е доктор по философия, професор, член на Руската академия за естествени науки, на Международната академия по телекомуникация, на Ноосферната академия за наука и образование и на Международната академия за информатизация. Автор е на повече от 250 научни публикации по различни въпроси от теорията на еволюцията, астрофизиката, космическата и докосмическата генетика, космическата биология и биофизика, философия, история на науката, теория на катастрофите, социология, паразитология, екология, патоморфология, съдебва медицина и др.

Проф. Астафиев е създателят на Теорията на творението и генетичното енергоинформационно единство на света, която включва и откритието му за Еволюционния геном на света и Базовия геном на космоса. Според нея, алгоритъмът на еволюцията фактически е и алгоритъм на еволюцията на Световния Дух-Творец и математически се изразява в енергийната формула на Световната еволюционна константа.

Борис Астафиев е и автор на десетки открития, свързани с всеобщите закони на света, като един от най-важните е Законът за периодизацията на еволюцията, който стана основата за обяснението на еволюционните космически цикли на Земята, Слънцето, Галактиката, Вселената и Орион. Точността на изчисленията и прогнозите му е доказана.

– Готово ли е човечеството за Прехода?

– Като цяло фонът на Земята не е съвсем благоприятен за Прехода. Сега в света се увеличава хаосът. Това се случва в света на науката, в изкуството, в социума. В XIX век и първата половина на ХХ век науката и културата са в разцвет, от втората половина на ХХ век преобладава хаосът. Културата започва да губи чистите си божествени черти. Поп музиката, метал музиката, кубизмът – всички те не отразяват хармонията в света, а водят човечеството към хаос. Човекът е най-висшето същество на Земята. Творецът е създал всички условия, за да може човекът да живее щастливо на тази планета. За него са създадени природата, растенията, животните. И вместо да сме благодарни за всички тези блага и да използваме възможностите, които са ни дадени, ние създаваме хаос.

– Доколко хаосът е неизбежен в този период?

– Всеки квантов скок е съпроводен от възникване на хаос. Това е законът за фракталните системи.

Нашият свят тук, на Земята, е фрактална система.

Когато завършва определен етап от развитието си в системата възниква хаос и започва да се устройва нова структура.

След квантовия скок остават малко на брой индивиди от старата система – те са толкова, колкото е необходимо за развитието на дадената цивилизация в нейния нов етап.

В историята на Земята и преди са се случвали квантови скокове. В тези периоди са изчезвали някои видове животни, например, но пък са се появявали нови. Творецът знае как и при какви условия едни или други живи същества могат да живеят и да се развиват, така, както аналогични системи вече са съществували на други планети. Творецът вече е определил областта на тяхното съществуване и знае как ще се развият те на Земята след Прехода.

Той „внася” тези видове по време на квантовия Преход.

В материалния свят това изглежда все едно определен вид много бързо се превръща в друг вид, за сметка на изменения в генетичния си код – виж текста „Учен засне русалка в Гренландия”. Това може да се случи за сметка на информацията, която носи в себе си неутриното. Неутрината са микрочастици, чийто поток пронизва цялата наша Вселена. Те лесно преминават през цялата Земя.

Информацията може да прониква мигновено в генетичните структури на живите същества и да ги изменя, благодарение на неутриното.

– Човекът е същество, което притежава съзнание и свободен избор. Може ли той да повлияе на процесите по време на квантовия скок?

– Творецът ни е дал да познаваме законите. Това помага на човека да променя процесите на прехода към ново състояние. Всъщност, моята работа, която върша заедно с другите, изменя условията за преминаване на човечеството през квантовия скок. Знаенето на законите – това е силата, която понижава отрицателния ефект от квантовия преход. Ние работим над това да смекчим този скок и възможно най-много хора да преминат през него. За да премине успешно квантовият скок, трябва да бъдат открити тези закони, които ще направят човека нравствен и способен да прави правилен избор по пътя към своето съвършенство.

– Какъв е смисълът на вашето откритие?

– Удаде ми се чрез научни методи да докажа съществуването на Твореца и да открия най-важните общи закони на природата. Централният закон – Законът на Творението, включва и главната формула в живота на Мирозданието – Базовия Геном на Света. Това е общият научен фундамент, на който се базира разбирането на останалите закони и закономерности, техните взаимозависимости и взаимовлияние. В резултат на тези открития стана възможно да отговорим на много въпроси, които по-рано бяха загадка.

Аз се занимавам с наука вече повече от 51 години. Моите открития са на базата на всичко, което е било създадено в предишни периоди от развитието на науката и културата.

Културата и религията пресъздават общата картина на живота и развитието на Земята. Аз успях да обединя разпръснатите научни знания в единна космическа наука за нашата Земя. Като представител на науката, аз съм дал доказателствена база за тези фундаментални процеси, които се случват на Земята.

– Вие доказахте научно, че Бог съществува?

– Когато ме питат дали вярвам в Бог, аз отговарям: „Знам, че Него го има!”

– Как могат да бъдат приложени вашите открития в практиката на реалния живот?

– Преди всичко, тези закони трябва да се знаят. Можете да прочетете за тях в моите книги /бел.пр.: виж книгата „Теория за генетичното енергоинформационно единство и сътворението на Света”/.

Познаването на законите помага изключително много за формирането на човешкото поведение. Съблюдаването на законите е преди всичко нравствено поведение, а нравствеността е заложена у човека, във всяка негова клетка и атом.

Ако действаш против нравствеността, съкращаваш своя живот.

Във всеки човешки атом и в цялата Вселена присъства Световният Дух. Ние всички сме под контрола на Бога, така че всичко, което правим, Той го знае. Според делата ни става подборът на хората, които са подходящи за Прехода в ново измерение. Възнесените владици решават кой човек е достоен да живее в новия свят и кой не е. Все още има възможност тези, които са недостойни, да променят себе си и да използват своя шанс.

На базата на моите открития беше създадена системата за нооссферното образование, разработена от Нателла Маслова. Това е най-добрата система за образование в света в момента, тъй като тя дава възможност на хората да използват законите на Вселената, за да преодолеят трудностите, свързани с квантовия скок.

– Как успявате да правите такива фундаментални открития на тази възраст? В какво се крие тайната ви?

– Съществува закон за възвишената духовност. Той е откритие на Вилхелм Вунд – водещ немски психолог и философ. Френски психолози, изучавали потенциала на човека, са стигнали до извода, че максимален интелект човек достига на възраст между 19 и 21 години. С течение на времето нивото на интелекта намалява и стига до критично ниво към 40-годишна възраст.

Но, интелектът може и да нараства с напредването на възрастта. Ако човек се занимава със себе си и повишава своето духовно ниво, то и нивото на интелекта му расте, творческите му възможности се развиват, а при това се съхранява и здравето.

Това се случва, защото човек включва в дейността си по-дълбоките слоеве на атомите, които го изграждат, а те имат 27 слоя. Най-мощните се намират дълбоко, а най-слабите са на повърхността. Повечето хора ползват само повърхностните слоеве. Гениите, например, използват много дълбоки слоеве – от осмия нататък. Затова те остават неразбрани от повечето хора – те живеят според други принципи и понятия.

Изгодно е да повишаваш духовното си ниво – всичко останали ще ти бъде дадено. Такъв човек е интересен на Бог и на Владиците и затова те му помагат да има всичко необходимо за по-нататъшното си творческо израстване.

Интервюто взе: Игор Губернаторов

Превод: Анна Димитрова