Словото Божие придобива плът чрез първичния език „ВАТАН”

От неговите археометрични съответствия се раждат всички останали писмени системи

Iznachalen impuls - Slovo_Feroli1

“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
То в начало беше у Бога. Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.”
/Йоан 1:1-3/

Лияна Фероли
Прочутият френски писател, социолог, историк, ориенталист, музикант и приложен езотерик Сент-Ив Д’Алведр ни въвежда чрез своята забележителна книга “Археометърът”. Ключ към всички религии и всички знания на древността” в света на Живото Слово. Запознава ни с Печата на космогоничната слънчева схема ARKA-METRA – Археометъра на първичното Слово на Глагола, за което свети Йоан говори в своето Откровение. Разгъва гънка по гънка разкъсаното от Иисус, от въплътеното Божие Слово, було, през което заблестява светлината на първичната цивилизация, всемирната Империя на арийци и рути, индоевропейската и египетската Теокрация, изобщо на творящото Божие Слово. Разяснява ни, че думите на Йоан “В началото бе Словото…” изразяват управленския Прото-Синтез, първичната ера, в която творящото Божие Слово добива плът в схематичния първичен земен език „Ватан” на първия Цикъл с неговите 22 Букви на Печата и на всичките им археометрични съответствия по-късно във ведическия език и другите систематизирани езици. Но, казва Д’Алведр,
ако човешката енергия не достигне, за да върне съвременният свят към неговия Божествен Принцип, ще се стигне до една нова Адама – градът в южната част на Мъртво море, разрушен заедно със Содом и Гомор.
Интелектуалният Учител, както наричат Сент Ив, ни убеждава, че Небето ни предава своите дарове чрез Любовта, Безсмъртието /от санскритския протокласически арийски език – аМRa/ – върховната индивидуализация и автономия на Мъжа и Жената, а оттам и тяхната безсмъртност в Живия Бог. Той твърди, че всяка персонифицирана природна сила, като хармонизираната Майка-природа, е само един временен физически продукт на една вечна божествена Сила – Божието Слово. Само едно негово космологично, теогонично отражение.
Сент Ив е убеден, че
един ден Светите книги на всички народи от преди Мойсей ще се присъединят към първичното единство на човешкия в Божествения Дух,
в пророческата прослава на творящото, изкупително, но и отсъждащо правда Божие Слово чрез всички патриарси преди Мойсей. Въпреки че във Вавилон, където са се събирали интелектуалци от Школите на Египет, Етиопия, Арабия, Индия, Персия и Сирия, са станали и много изопачавания, грешки във времето на разделянето на езиците на знанието, че е настъпвала забрава на Схематичното слово на Божеството, злоупотребявало се е с археометричните съответствия. Защото, когато Божието Слово казва Аз съм Ath, Алеф и Гау, това означава:
Аз съм Разумът, който съставлява Вселената, нейното божествено Слово, въоръжено с всичките си Творящи и Съхраняващи Сили.
Затова и сега има малцина посветени, практикуващи тайнствата на силите на Словото, но те са опасни за хората с интелектуална и сърдечна анархия. Когато Въплътеното Божие Слово казва: Аз съм Алеф и Тау, Единството и Универсалността, това са универсалните Радиус и Окръжност, Соларната Система на божествения Принцип, Печатът на Славата, Схемата на творящото Божие Слово, които имат съвършен кръг, определен чрез Триъгълника и Шестоъгълника.
Сътворителят е определил качествата на всички същности, същества, неща, предмети чрез своите 22 творчески Сили и техните Еквиваленти.
И от живите Води, пластичната Лимфа, във всяко нещо тръгва Морфологичното съзвучие на зародиша, яйчника и овала. А един ден, е убеден д’Алведр, към светлината на това знание ще се прибавят още много факли, ще доведат освободителния огън, който ще победи мрака във всякакъв смисъл. И тогава Светлината, продължаваща в Тайнствата на Сина, Първосвещеник и Цар на Вселената, творящото Божие Слово, Въплътен, Възкръснал и Прославен, отново ще започне да служи на Живота, а не обратно, защото Законът е направен за Човека, не Човекът – за Закона, както казва свети апостол Павел. Но и човекът трябва да носи пълната отговорност пред Него с хуманност, благодарност и вяра в Универсалността на първичното Слово, с надежда и любов, водещи към истинския божествен извор, към Духовното слънце, от което произтичат всички причини и всички човешки езици – Божието Слово-Бог. Единството в Духа, чиято полярна ос е директното Му Действие, неговото
вечно Християнство, вечната и универсална религия на първите човеци,
в началото, в средата и в края на всички цикли, не само на Земята, но и в цялото Небе. Бога-Светлина, неговото обърнато име, запазено във ведическите документи, означава Иисус-Дух Свят Бог, което първите Патриарси изписвали върху челата си с букви от злато и скъпоценни камъни.